Regulamin sklepu:

Regulamin zakupów ważny od 01.12.2015 r.

 

 1.      Spaw-Tom prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie oraz drogą e-mailową.
 2.      Klienci  mają możliwość korzystania z spawtom.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w spawtom.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na spawtom.pl ma charakter bezterminowy..
 3.      W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w spawtom.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, hasła. Na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Firmą Spaw-Tom, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w Regulaminie.
 4.      W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w spawtom.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z spawtom.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 5.      Wszystkie produkty dostępne w spawtom.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. W przypadku sprzedaży produktów używanych Klient jest niezwłocznie informowany na stronie produktu w spawtom.pl.
 6.      Wszystkie ceny podane na stronach internetowych spawtom.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT lub paragon może być dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT lub paragon powinien być dostarczony w formie tradycyjnej.
 7.      Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w miejscu wykonywania działalności, który wskazany jest na stronach internetowych spawtom.pl. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w spawtom.pl w zakładce Dostawa.
 8.      Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Spaw-Tom dotycząca zakupu danego produktu w spawtom.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w spawtom.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce wykonywania działalności Firmy Spaw-Tom.
 9.      W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach spawtom.pl,  Firma Spaw-Tom może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 10.   Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w spawtom.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

o    Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie miejsca odbioru osobistego.

o    Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po zarezerwowaniu zamówionego produktu, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Firmy Spaw-Tom, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki

o    PayU – operator płatności internetowych działający jako system, który daje możliwość dokonywania oraz otrzymywania wpłat przez Internet pomiędzy osobami posiadającymi konto e-mail. PayU daje możliwość płacenia kartą kredytową lub przelewem bankowym. 1.   W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w spawtom.pl, Firma Spaw-Tom zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 2.   Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
  W przypadku odbioru osobistego, przesyłki kompletowane są w miejscu odbioru osobistego Firmy Spaw-Tom. O możliwości odebrania zamówionego produktu Firma Spaw-Tom informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Zamówienie, które nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie anulowane.
 3.   Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach spawtom.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. 
  W przypadku gdy gwarancja realizowana jest przez Spaw-Tom, produkt należy odesłać na adres magazynu Firmy Spaw-Tom podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do miejsca wykonywania działalności mieszczących się w Przegini Duchownej, po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta.
  Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane klientowi przez pracownika Firmy Spaw-Tom. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Firmy Spaw-Tom. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
 4.   Firma Spaw-Tom odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 5.   Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, formie pisemnej na adres Spaw-Tom podany w górnej części Regulaminu, na koszt Firmy Spaw-Tom, po wcześniejszym kontakcie z Biurem Obsługi klienta, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.
 6.   Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Firma Spaw-Tom niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Firmę Spaw-Tom albo Firma Spaw-Tom nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 7.   Firma Spaw-Tom rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Firma Spaw-Tom nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
  W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Firma Spaw-Tom. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 

 1.   Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 2.   Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w spawtom.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "Biura Obsługi Klienta" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Firmę Spaw-Tom dokonanych przez Klienta zakupów, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Firmy Spaw-Tom wskazanego w art. 13, na swój koszt.
 3.   Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu spawtom.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu spawtom.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 4.   Podane przez Klientów dane osobowe Firma Spaw-Tom zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w dziale Polityka Prywatności. Klient dokonujący zakupu w spawtom.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w spawtom.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Firmę Spaw-Tom oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o spawtom.pl. 
 5.   Firma Spaw-Tom może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach spawtom.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę Spaw-Tom, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w spawtom.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 6.   Klient  przy pierwszym logowaniu w spawtom.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z spawtom.pl
 7.   W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 8.   Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Firmę Spaw-Tom w ramach spawtom.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

 

Załącznik do regulaminu - odstąpienie od umowy

 

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz kontaktowy zwroty i reklamacje towaru w dziale kontakt lub wysyłając e-mail pod adres spawtom.krk@gmail.com

Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
Spaw-Tom

Przeginia Duchowna 248

32-061 Rybna

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów :

 1.      o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2.      w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 4.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6.      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7.      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 8.      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9.      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. ADMINISTRATOR/SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA - Dawid Grela prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Spaw-Tom Dawid Grela, Przeginia Duchowna 248, 32-061 Rybna, NIP 9442249480, REGON 362774250, adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@spawtom.pl, telefon: +48 502 285 697.
 2. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
 3. POLITYKA PRYWATNOŚCI - dostępny w Sklepie Internetowym w zakładce „Polityka Prywatności”  dokument w postaci elektronicznej zawierający szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Usługodawcę (dalej też „Administrator”) danych osobowych i ich ochronę przez Administratora w związku z prowadzonym Sklepem Internetowym.
 4. Podanie danych Klienta w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia w Sklepie Internetowym jest dobrowolne. Jednakże zawarcie Umowy Sprzedaży i jej wykonanie przez Sprzedającego, nie jest możliwe bez podania przez Klienta danych osobowych.
 5. W celu korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego niezbędne jest (1)założenie Konta lub (2) złożenie Zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego wraz z (3) wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę oraz (4) zaakceptowanie Regulaminu.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są w szczególności : ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.) oraz RODO.
 7. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie korzystania z Sklepu Internetowego mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę w następujących celach: (1) realizacji Zamówień składanych przez Klientów oraz Umów Sprzedaży, w tym przekazanie Dostawcom dokonującym dostawy Produktów oraz podmiotom obsługującym systemy Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), (2) realizacji Usług Elektronicznych, (3) ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Sklepu internetowego, (4) kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych Zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych oraz Newsletterów, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (5) w celach podatkowych.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: (1) dostawcom, w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub Zamówienia, (2) podmiotom obsługującym system Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta),  (3) urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonania Umowy Sprzedaży dla zamówionych Produktów.
 10. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym Newsletterów.
 11. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): (1) oznaczenia identyfikujące Klienta,  (2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,  (3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi Elektronicznej, (4) informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług Elektronicznych.
 13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują określone prawa, w tym: (1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta w tym nie posiadającego Konta; (2) prawo do sprostowania tych danych; (3) prawo do usunięcia tych danych, (4) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (5) prawo do przenoszenia tych danych; (6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); (7) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.
 14. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili Newsletterów. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep Internetowy celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się Klienta na Konto w Sklepie Internetowym lub poprzez przesłanie maila na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@spawtom.pl. Przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach Usługodawcy, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.
 15. Dane Klientów Sklepu Internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się na Konto w Sklepie Internetowym za pomocą Loginu i Hasła lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie maila na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@spawtom.pl
 16. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu Internetowego oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.
 17. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Sklepu Internetowego jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta, usunięciem Konta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.
 18. Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, Administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu Konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia Zamówienia lub Umowy Sprzedaży czy też Usług Elektronicznych.
 19. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Sklep Internetowy, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).


Forularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Spaw-Tom

Przeginia Duchowna 248

32-061 Rybna

spawtom.krk@gmail.com


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................